2002Algida Litoměřice – obytná budova

řez2
řez2 
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
pohled jižní
pohled severní
pohled západní
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
řez2

Zastavěná plocha:
Obytná budova: 326,8 m2
Garáž: 91,0 m2

Obestavěný prostor:
Obytná budova: 1310 m3
Garáž: 318 m3

URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dvojice nových objektů – obytná budova a garáž dotváří nově založený areál firmy Algida. Umístění těchto objektů bylo proto navrženo tak, aby kompozičně doplnilo již dříve postavené objekty mrazírenského depa a provozní budovy. Současně jsou objekty situovány rovnoběžně s příslušnými uličními čarami jakkoliv vzdálenosti od uličních čar jsou různé. Je tím na jedné straně udržen řád v území daný regulačním plánem, na druhé straně v jisté rozvolněnosti je hledán vztah s příměstskou krajinou a okolní venkovskou zástavbou. Areál je koncipován jako vyvážený celek, který se navenek chová jako víceméně autonomní organismus.

Pojetí areálu jako „ostrovu“ odpovídá i koncepce zeleně. Celý areál je lemován zelenou hradbou: západní hrana (směrem k polím) je osázena pásem smíšeného lesa s převahou listnáčů, jehličnaté stromy (borovice) jsou zde umístěny jako výrazné solitéry, severní a jižní hrany areálu charakterově navazují na hranu západní, ale dostávají liniový ráz vzhledem k tomu, že navazují na stávající a budoucí uliční strukturu, východní hrana je nejvíce otevřená – je osázena pouze vysokým rozvolněným živým plotem. Tím je areál zapojen do měřítkově srovnatelné sousední obytné lokality. „Hraniční“ výsadba (nízký živý plot) je použita i pro prostorové oddělení provozní části areálu od části obytné. Vnitřní plochy jsou vesměs osázeny pobytovým trávníkem s užitkovými a okrasnými solitéry – okrasnými keři v severní části, stromořadím z ovocných stromů podél přístupové cesty ke správní budově, výrazným solitérními stromy ve významových těžištích obou částí areálu a drobnou hospodářskou zahradou východně od obytné budovy.

Vlastní obytná budova je navržena jako přízemní objekt zahrnující dva obytné trakty – první s bytem 3+1 orientovaným směrem k provozní oblasti areálu, druhý zahrnuje garsonku, saunu a hospodářské prostory a je orientovaný směrem do krajiny. Obě části jsou přístupné samostatnými vchody a odděleny (ale i propojeny) technickou chodbou. Prostorová kompozice domu vychází z hranolu o základně 12/24 m a výškách 2,5 m (římsa) a 5 m (hřeben). Podélná osa je orientovaná shodně s osami ostatních objektů, hřeben střechy je orientován nestandardně kolmo. Vzniká tak široký domovní štít odrážející význam objektu v hierarchii areálu a komunikující na dálku s historickým jádrem města. Základní hranol objektu je dále doplňován a prolamován do složitější prostorové i významové struktury: vysunuté hranoly závětří a galerie (světlíku), „zakouslý“ a částečně vysunutý hranol zimní zahrady, „vykousnuté“ objemy obou teras a „vyříznutý“ objem spojovací chodby . Přitom základní objem charakterizuje těžká hmota jakoby vrostlá do země (nahrubo omítnuté zdivo s přirozeně stárnoucí vápennou omítkou), objemy přisazené jsou lehké a vzdušné (dřevěné a kovové prosklené konstrukce) a objemy duté přiznávají vnitřní stavební strukturu objektu (obnažené dřevěné vazníky, prkenný podhled, jemná struktura omítek). Uvedený princip je ještě posílen barevným řešením – zvenčí zemité přírodní barvy, uvnitř barvy zářivé kontrastní.

Přejít na úvodní stránku