2002Algida Litoměřice – obytná budova

3D model
3D model 
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
pohled jižní
pohled severní
pohled západní
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
řez2

Zastavěná plocha:
Obytná budova: 326,8 m2
Garáž: 91,0 m2

Obestavěný prostor:
Obytná budova: 1310 m3
Garáž: 318 m3

URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dvojice nových objektů – obytná budova a garáž dotváří nově založený areál firmy Algida. Umístění těchto objektů bylo proto navrženo tak, aby kompozičně doplnilo již dříve postavené objekty mrazírenského depa a provozní budovy. Současně jsou objekty situovány rovnoběžně s příslušnými uličními čarami jakkoliv vzdálenosti od uličních čar jsou různé. Je tím na jedné straně udržen řád v území daný regulačním plánem, na druhé straně v jisté rozvolněnosti je hledán vztah s příměstskou krajinou a okolní venkovskou zástavbou. Areál je koncipován jako vyvážený celek, který se navenek chová jako víceméně autonomní organismus.

Pojetí areálu jako „ostrovu“ odpovídá i koncepce zeleně. Celý areál je lemován zelenou hradbou: západní hrana (směrem k polím) je osázena pásem smíšeného lesa s převahou listnáčů, jehličnaté stromy (borovice) jsou zde umístěny jako výrazné solitéry, severní a jižní hrany areálu charakterově navazují na hranu západní, ale dostávají liniový ráz vzhledem k tomu, že navazují na stávající a budoucí uliční strukturu, východní hrana je nejvíce otevřená – je osázena pouze vysokým rozvolněným živým plotem. Tím je areál zapojen do měřítkově srovnatelné sousední obytné lokality. „Hraniční“ výsadba (nízký živý plot) je použita i pro prostorové oddělení provozní části areálu od části obytné. Vnitřní plochy jsou vesměs osázeny pobytovým trávníkem s užitkovými a okrasnými solitéry – okrasnými keři v severní části, stromořadím z ovocných stromů podél přístupové cesty ke správní budově, výrazným solitérními stromy ve významových těžištích obou částí areálu a drobnou hospodářskou zahradou východně od obytné budovy.

Vlastní obytná budova je navržena jako přízemní objekt zahrnující dva obytné trakty – první s bytem 3+1 orientovaným směrem k provozní oblasti areálu, druhý zahrnuje garsonku, saunu a hospodářské prostory a je orientovaný směrem do krajiny. Obě části jsou přístupné samostatnými vchody a odděleny (ale i propojeny) technickou chodbou. Prostorová kompozice domu vychází z hranolu o základně 12/24 m a výškách 2,5 m (římsa) a 5 m (hřeben). Podélná osa je orientovaná shodně s osami ostatních objektů, hřeben střechy je orientován nestandardně kolmo. Vzniká tak široký domovní štít odrážející význam objektu v hierarchii areálu a komunikující na dálku s historickým jádrem města. Základní hranol objektu je dále doplňován a prolamován do složitější prostorové i významové struktury: vysunuté hranoly závětří a galerie (světlíku), „zakouslý“ a částečně vysunutý hranol zimní zahrady, „vykousnuté“ objemy obou teras a „vyříznutý“ objem spojovací chodby . Přitom základní objem charakterizuje těžká hmota jakoby vrostlá do země (nahrubo omítnuté zdivo s přirozeně stárnoucí vápennou omítkou), objemy přisazené jsou lehké a vzdušné (dřevěné a kovové prosklené konstrukce) a objemy duté přiznávají vnitřní stavební strukturu objektu (obnažené dřevěné vazníky, prkenný podhled, jemná struktura omítek). Uvedený princip je ještě posílen barevným řešením – zvenčí zemité přírodní barvy, uvnitř barvy zářivé kontrastní.

Přejít na úvodní stránku