2002Rekonstrukce náměstí v Roudnici n/L

model
model 
model
model
návrh - celková situace
funkční plochy - stav
funkční plochy - návrh
mapa stabilního katastru
historická situace - Caratti
historická situace - Kučera
celková situace - návrh
návr - dlažba
foto - panoráma
foto - historické srovnání
Investor: Město Roudnice nad Labem

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Hlavní cíl:
Postupně zrekonstruovat centrální prostory města na úroveň odpovídající jeho postavení, nalézt současný model přitažlivého centra pro obyvatele i návštěvníky
Dílčí cíle:
obnovit řád náměstí - hierarchii hlavních i dílčích prostorů, jejich vzájemné proporce a geometrii (vymezení přirozeného městského jádra, specifikace a vztahy jeho částí) obnovit organizaci náměstí - vzájemné vztahy a proporce mezi jednotlivými funkcemi (doprava, parkování, pěší cesty, klidová místa, významná místa) obnovit obraz náměstí - srozumitelnou kompozici jednotlivých povrchů a staveb (dlažba, zeleň, drobná architektura)
Kritická místa:
absence klidového území
neuspořádané parkování osobních automobilů
zastávky autobusů na úkor klidových ploch
rozbité a nepohodlné dlažby

KONCEPCE NÁVRHU
Cílem návrhu je srozumitelně uspořádat jednotlivé prvky tvořící městské jádro do harmonického celku. Každé činnosti lze přisoudit vrstvu, každá vrstva má vnitřní řád, stejně jako vrstvy mezi sebou.
a) první vrstvou jsou vozovky, parkování podél západní fronty Karlova náměstí a stání autobusů
b) povrch vozovek bude proveden kroužkovou žulovou dlažbou s žulovými lemy a žulovými obrubníky
c) druhou vrstvu tvoří hlavní klidová plocha náměstí a parkoviště, povrch bude proveden historickou čedičovou dlažbou s pravidelným vzorem tvořeným čtveřicí světlých kamenů (převážně křemene)
d) třetí vrstvu tvoří příčné cesty propojující v pravidelném rytmu protilehlé strany náměstí, povrch bude proveden tmavými kamennými špicovanými deskami (žula nebo syenit) v řemenové vazbě
e) čtvrtou vrstvu tvoří chodníky lemující městské bloky včetně vjezdů do domů a bloků, povrch bude proveden kombinací čedičových a vápencových kostek s plochou tmavou a vzory světlými
f) pátou vrstvu tvoří plocha "zahrady" na Karlově náměstí a plocha "u kašny" na Husově náměstí, kde "zahrada" bude tvořena kombinací světlých kamenných schodů a zídek (pískovec), písčitých ploch, písčitých cest a keřových ploch, plocha "u kašny" bude tvořena kombinací dvou druhů dlažeb
g) šestou vrstvu tvoří sochy Svatého Vavřince a Jana Husa, historická kašna na Karlově náměstí, nová kašna na Husově náměstí a umělé potoky na Husově a Karlově náměstí
h) sedmou vrstvu tvoří stromořadí sakur (západní a jižní strana) a lip (východní strana) a dvě skupiny lip v centrální části
i) osmou vrstvu tvoří technické zařízení a vybavení obou náměstí (osvětlení, telefonní budky)
j) devátou vrstvu tvoří veškery mobiliář zahrnující mříže ke stromům, stánek, informační sloup, přístřešky, lavičky, pítka (fontánky), stojany na kola, hodiny, parkovací hodiny, předzahrádky

Přejít na úvodní stránku