2006Obytné území Žitenice - Pohořany

3D model
3D model 
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
3D model
panoráma
řez územím
dům - typ A
dům - typ B
dům - typ C
dům - typ D
dům - typ E
celková situace
letecký pohled

Rozloha území celkem:

20572 m2

Typ zástavby:

řadová (11 domů), individuální (8 domů)

Průměrná velikost pozemku:

530 m2 (řadová), 1400 m2 (individuální)
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Dotčené území leží na pomezí obcí Žitenice a Pohořany, asi 3 km severovýchodně od Litoměřic. Krajina je v tomto místě svažitá, svah je orientovaný jižním směrem. Urbanistické řešení vychází ze dvou nejdůležitějších principů – krajinného rázu a charakteru obce. Obojí se zde přirozeně prolíná – krajinný reliéf formuje strukturu zástavby a ta naopak potvrzuje neopakovatelnost a osobitost morfologie. Především na základě těchto dvou kritérií byla hledána „tvář“ nového osídlení. Bohužel bylo již nutné respektovat dva necitlivé civilizační kroky v tomto místě: nadzemní vedení vysokého napětí jdoucí napříč územím a formální parcelaci s počínající výstavbou ve východní části rozvojové lokality.
Prvním urbanistickým krokem bylo nalézt přirozenou a praktickou strukturu cest – ulic. Druhý krok spočíval ve vytvoření svébytného charakteru obytného prostředí lokality. Ulice je navržena jako „obytná ulice“. To znamená, že pohyb automobilů je zde přizpůsoben pohybu chodců. Navíc je tento ráz podpořen „předzahrádkami“ u jednotlivých domů - vznikají tak jakési poloveřejné předprostory. Hlavním veřejným prostorem je tato kompaktní část ulice s lehce zakřivenými uličními frontami (jakási „okrouhlice“) přecházející v náměstí navržené na „kloubu“ cesty – komorní prostor s kvalitním architektonickým detailem a s místy pro posezení a případně s drobnými objekty (novinový stánek apod.). Třetím základním prvkem obytného prostředí je zeleň. Tento prvek je výrazně podpořen územním plánem vymezeným biokoridorem, který lemuje celou lokalitu z jihu a západu. Zeleň biokoridoru prakticky odcloní celou novou zástavbu, takže tato nebude z dálkových pohledů takřka vidět. Tento pruh také odděluje klidovou obytnou oblast od příjezdové komunikace. Hlavní ulice navrženého území je traktovaná předzahrádkami osázenými kvetoucími keři a to v takové druhovosti, aby celá ulice v každém ročním období vypadala celistvě a přitom různorodě.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Charakter nové zástavby odpovídá požadavkům investora (reálná návratnost investice), má vazbu na strukturu obce a respektuje krajinný ráz. Byla zvolena forma vycházející z typické ulicové zástavby Žitenic (ulici, většinou s výrazným spádem, tvoří řadová zástavba drobných domů členěná jejich různými velikostmi, tvary a spektrem přístaveb a kůlen).
Nová zástavba je tvořena čtyřmi skupinami domů, z nichž dvě skupiny jsou domy řadové (navazující na historickou zástavbu obce) a dvě skupiny domy solitérní (navazující na nově vznikající zástavbu u Pohořan).
Principielně mají domy vždy předprostor (předzahrádka, biokoridor apod.) a za domem pobytový zpevněný dvorek a zahradu. Obytné místnosti jsou orientovány k jihovýchodu, jihu a jihozápadu. Materiálové řešení odpovídá tradičním zvyklostem, domy budou zděné a omítané jádrovou omítkou, nátěry fasád budou v pastelových barvách, střechy v cihelné barevnosti (keramická krytina), okna budou opatřena bílým nátěrem.ve spolupráci s Ing.arch. Matějem Páralem ( 3+1 architekti )

Přejít na úvodní stránku