1998Zemědělská farma Velká Veleň

stáje - pohled VaZ
stáje - pohled VaZ 
stáje - pohled J
stáje - pohled VaZ
stáje - půdorys
stodola
foto - letecké
situace

rodinný dům na p.p.č. 37

citlivá rekonstrukce historického objektu s odstavnou plochou před objektem a  terasou a pobytovým trávníkem za objektem

dům správce, klubovna

nový dvoupodlažní objekt na čtvercovém půdoryse původního kamenného stavení, jednoduchý objem s výhledem do údolí potoka a s přímou vazbou na příjezd do areálu (hlavní vstup) a na stáje

garáže, sklípek, vodojem

řada objektů vkomponovaných do opěrné zdi vedoucí od stávajícího domu a sledující vedlejší kompoziční osu; dům správce z této linie částečně vystupuje dopředu i do výšky; zeď prolomena pouze terénním schodištěm mezi domem správce a stájemi ležícím na hlavní kompoziční ose

stáje

protáhlý přízemní objekt s koncepcí boxů jednostranně řazených podél komunikace; osová dispozice kolmá na hlavní kompoziční osu; obloukový konvexní tvar kopíruje vrstevnice; polní cesta (humna) vedoucí podél zadní strany objektu

stodola

dřevěná halová stavba na rovinatém krajinném ostrohu v solitérní pozici; vazba na stáje vrstevnicovou osou přes úvoz a rozptylový prostor („náměstíčko“); vazba na vedlejší vstup po vedlejší kompoziční ose (pohledové uzavření areálu); měkký tvar jako interpretace vztahu výrazného objemu v členité krajině (elipsovitý půdorys)

otevřená jízdárna

otevřený rovinatý prostor v přímém vztahu ke kryté jízdárně; geometrický zářez do krajiny

zahrada

oživené území vzrostlé zeleně kolem stávajícího domu; dosadba pestrou skladbou vzrostlých stromů s parkovou koncepcí; lipové stromořadí lemující jihovýchodní stranu stájí

sad

oživené území se starým sadem; dosadba plodících i okrasných druhů v pravidelném rastru (zvýraznění krajinného reliéfu)

krajina

pravidelně sekané louky využívané pro projížďky i soutěže („country“) a jako zdroj krmiva; obnovení přirozených cest (úvoz, humna apod.)

Přejít na úvodní stránku