2004Rodinný dům Přerov nad Labem

foto - parcela
foto - parcela 
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
foto - realizace
3D model
3D model
3D model
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
řez
situace
foto - parcela
Plocha pozemku: 1900m2
Užitná plocha: 225,0 m2
Obestavěný prostor: 770,0 m3

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází asi 130 m západně od obce, v místě zvaném Na březích. Krajina se zde pozvolna zdvihá k jihu k asi 500 m vzdálenému hřebenu ležícímu o zhruba 20 m výše než pozemek široký 27 m a dlouhý 230 m. Vlastní rodinný dům je navržen jako „samota“ s vlastní přístupovou cestou v místě původní polní cesty vedoucí od mostku. Od cesty je dům vzdálen 9 m (předzahrádka) a je orientován ve shodě s pozemkem kolmo na cestu. Vzhledem k omezení daném ochranným pásmem vysokotlakého plynovodu je objekt osazen mimo podélnou osu parcely. Vzniklá mimostřednost je vyvážena jak celkovou kompozicí hmoty domu, tak vedením vnitřní účelové komunikace a osázením západního prostoru dvojitým stromořadím. Zadní část pozemku je komponovaná jako součást okolní krajiny s trávníkem a skupinkou solitérních stromů. Dopravní obsluha je řešena od stávajícího mostku po nově zbudované soukromé přístupové cestě.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navržený dům je dvoupodlažní nepodsklepený. Jeho objem je mimostředně postaven na obdélníkové písčité ploše o rozměrech 12x30m, která tvoří zpevněnou část pozemku. Kompozice vlastního domu je založena na principu dvou na sobě položených a navzájem přetočených hranolů. Spodní hranol má rozměry 9x18x3,5m je orientován kolmo k ose pozemku, horní hranol o rozměrech 9,3x12,4x3,5m je pootočen o 24 stupňů ve směru kolmém na krajinný hřeben na jihu a souhlasně s orientací historických pozemků na úpatí svahu. Tato spára je průhledem do vzdálené krajiny i průchodem v rámci domu. Vzájemné přetočení „hranolů“ umožňuje vytvořit pobytové terasy na střeše přízemí vhodně orientované vůči světovým stranám.

ÚDAJE O PROVOZU

Jedná se o čistě obytný rodinný dům pro 3 – 4 obyvatele. Jeho specifické postavení soliteru (samoty) se odráží v dopravním napojení (cca 130 m dlouhá příjezdová cesta) a technickém zabezpečení (ČOV, studna, tepelné čerpadlo). Prostorově je objekt koncipován tradičně – v přízemí jsou obytné místnosti včetně kuchyně, v patře je ložnicová část. Technické zázemí a garáž jsou umístěny v kompaktním přízemním bloku, který je součástí celého objektu. Pro odstavení motorových vozidel je navržena garáž (osobní automobil, motocykl), pro parkující hosty je vymezen prostor před garáží. Objekt je nepodsklepený.fotografie realizace Jan Brodský

Přejít na úvodní stránku