2005Rodinný dům Malé Březno - rekonstrukce

jižní pohled
jižní pohled 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
půdorys 1.N.P.
půdorys 2.N.P.
řez
jižní pohled
severní pohled
západní pohled
východní pohled
situace
původní stav
Obestavěný prostor: 863 m3
Užitná plocha: 218 m2URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ, ZAHRADA

Jedná se o lokalitu v okrajové historické zástavbě Malého Března u silnice směrem na Děčín. Dům je od silnice odsazen předzahrádkou. V sousedství stojí podobné domky z období první republiky. Pozemek je součástí historické parcelace orientované kolmo k Labi a cestě a zvedá se do stráně.
Návrh respektuje všechny původní charakteristiky zástavby včetně polohy garáže, brány i vstupu do objektu. Ten je situován z boku z přístavby od jihozápadu. Pouze přístavba bude ubourána a nahrazena novou, dřevěnou, s jasným rozvrhem hmot. Vzniká tak srozumitelný koncept s hlavními prvky: původní zděný dům + dřevěná přístavba. Zděný dům bude zrekonstruován a bude mu navrácen původní charakter, nová přístavba bude jasně oddělena a bude charakterem blízká zahradní části obydlí.
Zděný dům je v principu symetrický, ve svém konceptu uzavřený, půdorysné osy symetrie tvoří kříž protínající se ve středu domu.
Na podélnou osu symetrie navazuje jednou ze svých os nová struktura přístavby, která má naopak charakter mřížky (opakování modulů), v případě potřeby lze moduly dostavovat, koncept přístavby je tedy otevřený. Přístavba a garáž ohraničují dvorek s cihelným dlážděným povrchem.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o rekonstrukci dvoupodlažního objektu s obdélníkovým půdorysem (cca 10x7 m), s krovem a sedlovou střechou. Orientace domu je severozápad – jihovýchod. Jeho jednoduchý tvar a kvalitní proporce spolu s uspokojivým stavebním stavem dávají domu velmi dobré užitné vlastnosti. Tyto kvality byly oslabeny v minulých desetiletích zejména necitlivými zásahy do proporcí okenních otvorů a neústrojnou přístavbou. Jako první vrstva je proto navrženo očištění domu a obnovení kvalitních proporcí. Druhou vrstvou je vybudování nové přístavby vyhovující novému využití.
Objemově sestává obydlí ze tří objemů, dvou spojených a jednoho odděleného – z hlavního domu jako archetypu venkovského domku, přístavbou jako služebným objektem a oddělenou garáží.
Nová dřevěná přístavba je v pohledu od zahrady čtvercová 6,4x6,4m, dělená na tři pole na šířku (á 2,15) a dvě na výšku (á 3,2), půdorysný modul je 3,2m (jeden hlavní, avšak čtyři možné moduly zalícované se zadní stěnou garáže). Přístavba má viditelný dřevěný rám a vodorovné prkenné výplně. Vstupní modul je neopláštěný, v přízemí tvoří závětří vstupu, v patře obsahuje lodžii.
Technické zázemí objektu je umístěno z části ve sklepě, z části v technické místnosti u předsíně, popř. v garáži. Podkroví bude přístupné po žebříkovém schodišti z podesty u chodby v patře.
Materiálově i barevně budou části domu rozlišeny na zděné a dřevěné. Střecha bude kryta titanzinkovým plechem. Podlahy budou prkenné. Oplechování budou provedena rovněž z předzvětralého titanzinku. Okna budou dřevěná s bílým nátěrem. Přístupová cesta zůstává asfaltová, dvorek v přízemí bude dlážděný z cihel, cesta do zahrady bude vydlážděna z nepravidelných kamenných desek do pískového lože.ve spolupráci s Ing.arch. Matějem Páralem ( 3+1 architekti )

Přejít na úvodní stránku