2008výrobní hala Materialise, Ústí n/L

realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
3D model
situace
půdorys
řez
pohledy 1
pohledy 2


URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Umístění závodu v průmyslové zóně „Severní Předlice“ bylo zvoleno s ohledem na výhodnou polohou z logistického hlediska a na dostupnost pracovní síly. Výroba bude mít charakter lehkého strojírenství a její umístění zde je v souladu s územním plánem. Průmyslová zóna je navržena na celkovém řešeném území o rozloze 61 ha a navazuje na severozápadní straně přímo na sjezd z dálnice D8 a z jihovýchodní strany na prodloužení ulice Jateční. Lokalita je z hlediska Územně plánovací dokumentace vedena jako komerčně industriální zóna a jako rozvojové území navržené k zásadnímu rozvoji a založení nové územní struktury podél možné páteřní komunikace s možností propojení na sjezd z dálnice D8.
Řešený areál zahrnuje vlastní výrobní objekt, potřebné komunikace, přípojky inženýrských sítí a zeleň. Před budovou a podél objízdné komunikace jsou situována parkovací stání. Areál bude oplocen, s jednou vstupní branou v jižním rohu parcely.
Výrobní objekt je situován na uliční čáře definované již postaveným sousedním objektem firmy Kone. Je orientován severojižním směrem a to tak, že se k hlavní komunikaci obrací bokem. Obslužná komunikace jej racionálním způsobem objíždí tak, aby bylo v prvé řadě přístupné parkoviště a v druhé řadě i zadní část objektu s místem zásobování. Souběžně s vozovkou jsou vedeny chodníky.
Koncepce zeleně je řešena tak, aby areál byl lemován relativně masivními hmotami stromů (zadní část) a keřů (přední část) s tím, že směrem k vjezdu se jedná více o zeleň okrasnou, směrem do zadní části pozemku o zeleň blízkou okolní krajině.
Vlastní výrobní objekt je navržen jako lehká hala, jejíž architektonické ztvárnění odpovídá logice vnitřního provozu. Je navržena na téměř čtvercovém půdoryse a má pultovou střechu svažující se k jihu. Toto svažování kopíruje jak přirozený průběh terénu, tak prostorové uspořádání objektu. V nejvyšší části je objekt dvoupodlažní a je v něm převážně zázemí provozu, v nejnižší části je jednopodlažní a je zde umístěna administrativa. Ve zbylé – střední části je umístěn také jednopodlažní hlavní výrobní prostor, který takto dostává ze všech provozních částí největší světlou výšku.
Plášť objektu je navržen s hladkých ocelových PUR panelů kladených horizontálně. Specifikou návrhu je použití výraznějších světle červených panelů, které jsou ve všech rozích zaobleny, takže objekt dostává více organický charakter. Takto je lépe včleněn do hodnotné krajiny Střížovického vrchu. Tomu napomáhá i návrh tzv, zelené střechy, kde tato exponovaná plocha bude osázena extenzivní zelení s minimální potřebou údržby. Toto řešení také napomáhá větší životnosti namáhaného izolačního souvrství rozsáhlé střechy. Klidný horizontální charakter objektu je podpořen použitím pásových oken, která vytvářejí ve fasádách jakési linie či spáry a jednotlivé skupiny oken jsou takto sceleny do výtvarně jasného konceptu. Okna stejně jako vstupní dveře jsou tvořena hliníkovými rámy s čirým izolačním dvojsklem, stíněna jsou venkovními žaluziemi.
Dispozice objektu vychází z logiky provozu a vychází vstříc co možná nejpřímějšímu kontaktu pracovníků. Důvodem pro to je typ provozu, který je založen z velké části na ruční práci a na komunikaci pracovníků mezi sebou. S tím také souvisí maximální možný pohledový kontakt mezi pracovišti a také s venkovním prostředím. Dům je členěn na tři zásadní pásy: administrativní s hlavním vstupem a veškerým zázemím pracovníků, výrobní s plochami hlavních pracovišť a zázemí s expedicí, sklady a technickým zařízením.spolupráce s 3+1 architekti

fotografie realizace Jan Brodský

Přejít na úvodní stránku